Boliva: QR ukan mä ch’aman jan sum chiqpach qillqantat chimpu katjapxi

Machaqat yatiyir bolivianonakax qutucht’asisaw aka Quick Response Codes (códigos de respuesta rápida) (mäk jaysat chimpu), maysat chimpunchst’ata QR ukjama, uka ch’aman mä jan sum chiqpach qillqantat chimpu apnaqat uñstayañatakiw markan irnaqapxi.

@hermany Nayriri jalluqallta phaxsinxa, internauta bolivianox amuyanw Twitter uksatuq QR ukjam chimpun sutincht’at utjki uk Bolivia markan yatxatañataki:

@hermany: ¿Alguien la Paz me puede decir si Advice Marketing Ltda. patentó los QR y hay que pagarles a ellos por el uso? #Boliva #Tech #fraude?

@hermany: Khitis amtayitaspa Advice Marketing Ltda. QR ukax kamachin qillqantatapachati, ukat jupanakarux apnaqatat payllañati? #Boliva #Tech #fraude?

Foto de Lydia Shiningbrightly (CC BY 2.0)

Pagina web uksankirinakax chimpuncht’at yatiyawx webpatx yaqharstayjapxiwa, ukatx Daniel Cotillas uka yatiyirix (@danicotillas) apaqana ukatx mayacht’asirakinwa.

Sarantataskakiw qutucht’asis aka #QRBolivia, ukjam sutin uñt’atat yatxatañataki, ukatx Alto pata markankir bloguero Mario Durán jupasti Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) ukampix mäkirakiw yatiyasixpxi ukat mayni lantinakampis ukakipkaraki.

Mario jilatax blogtuqix machaqatw aka jan suma askichatanak jiskt’as yatiyäna “¿Bolivia markanx QR sutin chimpunakax apnaqañatak qillqantataspawa?”

Mario jilatan apthapit yatiyawipatxa, Advice Marketing ukax chiqpachapuniw yatiyi (pdf) ukax chiqpachapuniw yatiyi, aka QR uka chimpunakax kamachitiy mayisisp ukhax taqinins uñjkañaw apnaqataspa siwa. Ukjamipansti, SENAPIn piqinchirinakasti yatiyapxiwa, aka tamacht’atax sata phaxsin päwaranqa tunka payan maranw chimpu qillqat mayïna sasa; ukjamatsti, SENAPI ukax janiw kuna qillqats mayitapxarux apskataynti (tunka kimsaqallqun phaxsiw chiqpachax yatisini). Ukhamata, aka qillqantat chimpux jark’atasp ukjax jan apnaqañatak yatisini.

Ukjamatw bolivia markan machaqat yatiyirinakax jak’at uñjapxäni, ukjamats aka yatiwakichawix jutir phaxsinakan qhananchasini. Ukch’añkamax #QRBolivia uñt’at sutitx aruskipasax sarantasipkakismawa.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.