Kirguistán markan Issyk-Kul qutapamp chuym qhanart'ayasima

Flickr image uploaded by Maximus Shoots.

Flickr ukan jamuqax apkatatawa Maximus Shoots.

Tian-Shan qullun laram nayrapax Kirguistán markanx ukhamarak llaxllsut qullunakamp muyuntki ukanakax mar marawnayrja Unión Soviética markankir uñjir saririnakan sarañ munatayritayna. Jichhax jumax mä llamt’aw video ukan uñjt’as musphart’asmaxa.

Issyk-Kul, ukax inti jalst Kirguistán markanaw Titikak qutxankir uraqpachats inti jach’a quta qullunakax jikxatasiwayi, aqu aqu umathiyanaka patukhamarak thaya umanakapan tuyuñata juk’amp munasit jikxatasi, ukax willka kuti phaxsi qalltatpach sata qallta mayir urunak saraxkipankama.
Juk’ampirus vídeo producido por el colectivo creativo Photosafari.KZ con base en Kazajistán ukanxa, juk’ampinakaw utjatapajaniw ukakikatapati ukhamaw uñacht’ayi. k’uchirt’asim!

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.