Martha Valencia Intimayta · Taypi sata phaxsi, 2017

Imaylu Martha Valencia Intimayta

Qhipa qillqatanaka Martha Valencia Intimayta Ta Taypi sata phaxsi, 2017