Colombia: Joe Arroyo jayllint’iriw jiwawayxi

Álvaro José Arroyo González jaillint’iri Colombia Markata, wali uñt’ata Joe Arroyo aka sutimpi, jupaxa yuriwatayna, mä jan yaqaña Cartagena barriuna aka 1ri noviembre 1955 marät saraqataru, 26ni uru julio phaxsit saraqataru ñä 07:45 a.m. pacharu Barranquilla ukawaxan jiwawayiwa, janchinawalxa kasta usut ust’atakasina, janir jiwataparusti Clinica asunción Barrankilla ukanrakwa ust’ayawata 29ni urunaka ukatsti ch’ucht’awayxiwa jan samsuñ atisina (Paro cardio respiratorio).

Joe Arroyo tatax jayllint’añ qalltawayiwa 8qu maranikasina ukatxa walxa urkistanak tuqi makipt’awayi uñicht’ayasisina, ukatsti wali uñt’ataw tukuwayi aka urkista Fruko y sus Tesos ukankasina”. ukatjarusti 1981ni maransti uñstayasawayiwa jupana urkistappacha, “chiqpachansa ”, akampiwa sarawayi walxa markanakaru aka uraqina.

Aka jaillint’iri ukjamaraki jaillillanaka uñstayirixa uñst’ayarakinwa yaqha kasta thuquwinaka “Joeson” sata, ukaxa Mä kitu salsampita yarawi caribeña Colombiana ukampi ch’ilqhuntatawa akhama cumbia, porrompi ukxamaraki champeta ukampi.

Joe Arroyo, imagen de Wikimedia Commons bajo licencia de arte libre.

Manolo Bellón uka tatasti (@ManoloBellon) yarawi tuqita yatxatatasti, chuyma ust’atawa jikxatasi jiwatapata:

La muerte de Joe Arroyo deja un inmenso vacío en la música popular caribeña. Adios al más grande de Colombia, se fue demasiado joven. RIP

Joe Arroyon jiwatapaxa wali ch’usakwa jaitawayi aka Carabeña yarawt’aña tuqxa. Q’ayakama jach’a yarawt’irisaru, wali waynapachawa sarawayxi. RIP

mayniri yarawt’iri Juanes (@juanes) jupaxa chhä sum sasaw sawayi wali yarawt’iritapata:

Día triste para la música… Gracias por toda la alegría que nos dejas ! Arriba Joe Arroyo!

Mä llakisiñ uruwa yarawiñataki… chhä sum kusisiñ jayt’atatamata! Jallalla Joe Arroyo!

Mayniri yarawt’iri Venesolanuxa Oscar D’ León (@OscarDLeon) llakt’asiwip uñicht’ayi ukatx CubanaCelia Cruz ukan chhaqhatapat arst'i:

Estoy muy triste… mi hermano Joe Arroyo se nos fue…Celia cuídame a Yoe…

Nayax wali llakitatwa… jilaku Joe Arroyo sarawayxiwa…Celia kullaka imatawa Yoe juparu…

maysatsti yatiyawinaka Camila Zuluaga amnaqirixa (@ZuluagaCamila) arsusinsti sarakiwa ex Manager satakasinsti Joe Arroyoxa,novelapa aka telivision RCN tuqi uñicht’aykana ukaxa aka jakawipxatxa:

El señor Marco Barraza dice que la novela de RCN del Joe Arroyo es una mentira

Marco Barraza uka tatax siwa, novela RCN Joe Arroyxatxa k’ariwa sasina.

Blogs ukjamaraki páginas web ukanaxa uñicht’ayapxarakinwa aka yatiyawxa, yapxatat’asina jamuq’a waraqatanakampi vídeos kunjamtix lurkana ukanakxata jaqhipa jayp’unakaxa aka piqiñchawimpi “aruma”

Blog Vallenato ukaxa luriwa q’uchunakaparu uñtasita wali k’achanchata:

Quizás su mayor éxito ha sido “Rebelión” (1986), canción que narra la historia de un matrimonio africano, esclavos de un español, en la Cartagena de Indias del siglo XVII. (…) un éxito inmediato que aún se baila en las fiestas y discotecas del continente

Inampis jiliri k’achanchawipax “saykataña” (1986ax) ukachina, q’uchupaxa qhanañchiwa mä afrikanu español jaqin t’aqhi jaqichasiw saranqawxata, aka india cartagena siglo XVII. Ay uka pachana(…) mä nayriri p’iqi yart’awiwa jichhakamaxa uka yart’awixa thuqt’ataskiwa continente discotikana.

Total T.V. Ukjamarus uñicht’ayarakiwa yaqha lurawinakapa, ch’amani arupa :

El gran Joe, nació en el barrio Nariño, en una loma de Cartagena, (…) Allá se forjó el mito del niño tocado por Dios en la garganta, quien, más adelante, en la pubertad, se convirtió en la voz de los prostíbulos de La Heroica.

Joe satax Nariñuwxan yuriwayi, Cartagena qulluwxana, (…) ukawxanwa mä mito ukaxa ustawayi Dios tatan mallqaparru llamqt’atapa, kjititix, nayraqatanxa, maxtallukasixa, kuttawayiw prostibulunakana arupxaru.

EJU.TV ukaxa uskt’asiwa Joe ukana jakawipa lurt’añataki, ukjatxa parliwa tatapxata , arst’apxiwa yaqha jakawxata:

Fue uno de los 39 hijos que tuvo Guillermo Arroyo, el Negro Chombo, con seis mujeres diferentes, todas llamadas Ángela.

39ni wawatxa, Guillermo Arroyon ukaw mayni wawanxa, sata Negro Chombo, suxta yaqhakasta warminaqampi, taqiniwa Angela sutinina.

Atipxasmawa aruskipt’aña ukjamarakisa ullart’aña Kuns sapxi aka jach’a yarat’irna jiwatapxanxa Twitter tiqinkiwa etiquetanakampi #Jacha Joe, #Joe, Alvaro Jose Arroyo, sakatañata,ukjamarakiTania.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.